συγκαταψηφίζομαι

Search the Greek Dictionary

Forms of the word
Dictionary: 
συγκαταψηφίζομαι
Greek transliteration: 
synkatapsēphizomai
Simplified transliteration: 
synkatapsephizomai
Principal Parts: 
-, -, -, -, συγκατεψηφίσθην
Numbers
Strong's number: 
4785
GK Number: 
5164
Statistics
Frequency in New Testament: 
1
Morphology of Biblical Greek Tag: 
cv-2a(1)
Gloss: 
(pass.) to be added, chosen together with
Definition: 
to count, number with, be chosen together with, Acts 1:26*

Greek-English Concordance for

Acts 1:26 And they cast lots for them, and the lot fell on Matthias, and he was counted (synkatepsēphisthē | συγκατεψηφίσθη | aor pass ind 3 sg) with the eleven apostles.