παγιδεύω

Search the Greek Dictionary

Forms of the word
Dictionary: 
παγιδεύω
Greek transliteration: 
pagideuō
Simplified transliteration: 
pagideuo
Principal Parts: 
-, ἐπαγίδευσα, -, -, -
Numbers
Strong's number: 
3802
GK Number: 
4074
Statistics
Frequency in New Testament: 
1
Morphology of Biblical Greek Tag: 
v-1a(6)
Gloss: 
to trap, entrap
Definition: 
to ensnare, entrap, entangle, Mt. 22:15*

Greek-English Concordance for

Matthew 22:15 Then the Pharisees went out and plotted how they (pagideusōsin | παγιδεύσωσιν | aor act subj 3 pl) could (pagideusōsin | παγιδεύσωσιν | aor act subj 3 pl) trap (pagideusōsin | παγιδεύσωσιν | aor act subj 3 pl) him in what he said.