συναναπαύομαι

Search the Greek Dictionary

Forms of the word
Dictionary: 
συναναπαύομαι
Greek transliteration: 
synanapauomai
Simplified transliteration: 
synanapauomai
Principal Parts: 
-, συνανεπαυσάμην, -, -, -
Numbers
Strong's number: 
4875
GK Number: 
5265
Statistics
Frequency in New Testament: 
1
Morphology of Biblical Greek Tag: 
cv-1a(5)
Gloss: 
to find rest together, be refreshed together
Definition: 
to experience refreshment, or rest in company with someone, Rom. 15:32*

Greek-English Concordance for

Romans 15:32 so that by God’s will I may come to you with joy and be refreshed (synanapausōmai | συναναπαύσωμαι | aor mid subj 1 sg) in your company (synanapausōmai | συναναπαύσωμαι | aor mid subj 1 sg).