συμπαραγίνομαι

Search the Greek Dictionary

Forms of the word
Dictionary: 
συμπαραγίνομαι
Greek transliteration: 
symparaginomai
Simplified transliteration: 
symparaginomai
Principal Parts: 
-, συμπαρεγενόμην, -, -, -
Numbers
Strong's number: 
4836
GK Number: 
5219
Statistics
Frequency in New Testament: 
1
Morphology of Biblical Greek Tag: 
cv-1c(2)
Gloss: 
(mid.) to come together
Definition: 
to be present together with; to come together, convene, Lk. 23:48*

Greek-English Concordance for

Luke 23:48 And when all who had gathered (symparagenomenoi | συμπαραγενόμενοι | aor mid ptcp nom pl masc) for this spectacle saw what had happened, they returned home, beating their breasts.