προχειροτονέω

Search the Greek Dictionary

Forms of the word
Dictionary: 
προχειροτονέω
Greek transliteration: 
procheirotoneō
Simplified transliteration: 
procheirotoneo
Principal Parts: 
-, -, -, προκεχειροτόνημαι, -
Numbers
Strong's number: 
4401
GK Number: 
4742
Statistics
Frequency in New Testament: 
1
Morphology of Biblical Greek Tag: 
cv-1d(2a)
Gloss: 
to choose beforehand, appoint beforehand
Definition: 
pr. to elect before Acts 10:41*

Greek-English Concordance for

Acts 10:41 not to all the people but to witnesses who had been previously chosen (prokecheirotonēmenois | προκεχειροτονημένοις | perf pass ptcp dat pl masc) by God, to us, who ate and drank with him after he rose from the dead.