παραβολεύομαι

Search the Greek Dictionary

Forms of the word
Dictionary: 
παραβολεύομαι
Greek transliteration: 
paraboleuomai
Simplified transliteration: 
paraboleuomai
Principal Parts: 
-, παρεβολευσάμην, -, -, -
Numbers
Strong's number: 
3851
GK Number: 
4129
Statistics
Frequency in New Testament: 
1
Morphology of Biblical Greek Tag: 
cv-1a(6)
Gloss: 
to risk, expose to danger
Definition: 
also spelled παραβουλεύομαι, to stake or risk one's self, Phil. 2:30*

Greek-English Concordance for

Philippians 2:30 because he came close to death for the work of Christ, risking (paraboleusamenos | παραβολευσάμενος | aor mid ptcp nom sg masc) his life to make up for the help you were not able to give me.