νήφω

Search the Greek Dictionary

Forms of the word
Dictionary: 
νήφω
Greek transliteration: 
nēphō
Simplified transliteration: 
nepho
Principal Parts: 
-, ἔνηψα, -, -, -
Numbers
Strong's number: 
3525
GK Number: 
3768
Statistics
Frequency in New Testament: 
6
Morphology of Biblical Greek Tag: 
v-1b(1)
Gloss: 
to be self-controlled, clear-headed
Definition: 
to be sober, not intoxicated;, in NT met., to be vigilant, circumspect, 1 Thess. 5:6, 8

Greek-English Concordance for

1 Thessalonians 5:6 So then let us not fall asleep as others do; rather let us stay awake and be sober (nēphōmen | νήφωμεν | pres act subj 1 pl).
1 Thessalonians 5:8 but let (nēphōmen | νήφωμεν | pres act subj 1 pl) us who belong to the daylight stay sober (nēphōmen | νήφωμεν | pres act subj 1 pl), putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet the hope of salvation.
2 Timothy 4:5 But you, be clear-minded (nēphe | νῆφε | pres act imperative 2 sg) in everything. Suffer evil. Do the work of an evangelist. Complete your ministry.
1 Peter 1:13 Therefore gird up the loins of your mind, be sober-minded (nēphontes | νήφοντες | pres act ptcp nom pl masc), and set your hope completely on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ.
1 Peter 4:7 The end of all things is at hand, so use sound judgment and be sober-minded (nēpsate | νήψατε | aor act imperative 2 pl) for the sake of prayer.
1 Peter 5:8 Be sober-minded! (nēpsate | νήψατε | aor act imperative 2 pl) Be alert! Your adversary the devil prowls around like a roaring lion seeking someone to devour.