κατεφίσταμαι

Search the Greek Dictionary

Forms of the word
Dictionary: 
κατεφίσταμαι
Greek transliteration: 
katephistamai
Simplified transliteration: 
katephistamai
Principal Parts: 
-, κατεπέστην -, -, -
Numbers
Strong's number: 
2721
GK Number: 
2987
Statistics
Frequency in New Testament: 
1
Morphology of Biblical Greek Tag: 
cv-6a
Gloss: 
to make an attack upon, rise up against
Definition: 
to come upon suddenly, rush upon, assault, Acts 18:12*

Greek-English Concordance for

Acts 18:12 But when Gallio was proconsul of Achaia, the Jews rose (katepestēsan | κατεπέστησαν | aor act ind 3 pl) up with one accord against (katepestēsan | κατεπέστησαν | aor act ind 3 pl) Paul and brought him before the tribunal,