κατακληρονομέω

Search the Greek Dictionary

Forms of the word
Dictionary: 
κατακληρονομέω
Greek transliteration: 
kataklēronomeō
Simplified transliteration: 
katakleronomeo
Principal Parts: 
-, κατεκληρονόμησα, -, -, -
Numbers
Strong's number: 
2624
GK Number: 
2883
Statistics
Frequency in New Testament: 
1
Morphology of Biblical Greek Tag: 
cv-1d(2a)
Gloss: 
to give as an inheritance
Definition: 
to give as inheritance, , Acts 13:19*

Greek-English Concordance for

Acts 13:19 After he had destroyed seven nations in the land of Canaan, he gave (kateklēronomēsen | κατεκληρονόμησεν | aor act ind 3 sg) them their land as (kateklēronomēsen | κατεκληρονόμησεν | aor act ind 3 sg) an (kateklēronomēsen | κατεκληρονόμησεν | aor act ind 3 sg) inheritance (kateklēronomēsen | κατεκληρονόμησεν | aor act ind 3 sg).