ἐξολεθρεύω

Search the Greek Dictionary

Forms of the word
Dictionary: 
ἐξολεθρεύω
Greek transliteration: 
exolethreuō
Simplified transliteration: 
exolethreuo
Principal Parts: 
-, ἐξωλέθρευσα -, -, ἐξωλεθρεύθην
Numbers
Strong's number: 
1842
GK Number: 
2017
Statistics
Frequency in New Testament: 
1
Morphology of Biblical Greek Tag: 
cv-1a(6)
Gloss: 
(pass.) to be completely cut off from
Definition: 
to destroy utterly, root out, Acts 3:23*

Greek-English Concordance for

Acts 3:23 And it will be that every soul who does not obey that prophet will be destroyed (exolethreuthēsetai | ἐξολεθρευθήσεται | fut pass ind 3 sg) from among the people.’