ἐπαναμιμνῄσκω

Search the Greek Dictionary

Forms of the word
Dictionary: 
ἐπαναμιμνῄσκω
Greek transliteration: 
epanamimnēskō
Simplified transliteration: 
epanamimnesko
Principal Parts: 
-, -, -, -, ἐπανεμνήσθην
Numbers
Strong's number: 
1878
GK Number: 
2057
Statistics
Frequency in New Testament: 
1
Morphology of Biblical Greek Tag: 
cv-5a
Gloss: 
to remind again
Definition: 
to remind, put in remembrance, Rom. 15:15*

Greek-English Concordance for

Romans 15:15 Nevertheless on certain subjects I have written to you rather boldly so as to refresh (epanamimnēskōn | ἐπαναμιμνῄσκων | pres act ptcp nom sg masc) your memory (epanamimnēskōn | ἐπαναμιμνῄσκων | pres act ptcp nom sg masc), because of the grace that was given me by God