ἀντικαθίστημι

Search the Greek Dictionary

Forms of the word
Dictionary: 
ἀντικαθίστημι
Greek transliteration: 
antikathistēmi
Simplified transliteration: 
antikathistemi
Principal Parts: 
-, ἀντικατέστην, -, -, -
Numbers
Strong's number: 
478
GK Number: 
510
Statistics
Frequency in New Testament: 
1
Morphology of Biblical Greek Tag: 
cv-6a
Gloss: 
to resist, oppose, contest against
Definition: 
trans. to set in opposition; intrans. to withstand, resist, Heb. 12:4*

Greek-English Concordance for

Hebrews 12:4 You (antikatestēte | ἀντικατέστητε | aor act ind 2 pl) have (antikatestēte | ἀντικατέστητε | aor act ind 2 pl) not yet resisted (antikatestēte | ἀντικατέστητε | aor act ind 2 pl) to the point of bloodshed as you struggle against sin.