Bill Mounce

For an Informed Love of God

You are here

8. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς …

kai; ajpokriqei;V oJ =Ihsou:V levgei aujtoi:V` e[cete pivstin qeou:. ajmh;n levgw uJmi:n o{ti o}V a]n ei[ph/ tw:/ o[rei (mountain) touvtw/` a[rqhti kai; blhvqhti eijV th;n qavlassan, kai; mh; diakriqh:/ (he/she/it wavers) ejn th:/ kardiva/ aujtou: ajlla; pisteuvh/ o{ti o} lalei: givnetai, e[stai aujtw:/. dia; tou:to levgw uJmi:n, pavnta o{sa proseuvcesqe kai; aijtei:sqe, pisteuvete o{ti ejlavbete, kai; e[stai uJmi:n.