Bill Mounce

For an Informed Love of God

You are here

10. καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός …

kai; ga;r ejgw; a[nqrwpovV eijmi uJpo; ejxousivan ... kai; levgw touvtw/` poreuvqhti, kai; poreuvetai, kai; a[llw/` e[rcou, kai; e[rcetai, kai; tw:/ douvlw/ mou` poivhson tou:to, kai; poiei:.