καταστρώννυμι

Search the Greek Dictionary

Forms of the word
Dictionary: 
καταστρώννυμι
Greek transliteration: 
katastrōnnymi
Simplified transliteration: 
katastronnymi
Principal Parts: 
-, κατέστρωσα, -, -, κατεστρώθην
Numbers
Strong's number: 
2693
GK Number: 
2954
Statistics
Frequency in New Testament: 
1
Morphology of Biblical Greek Tag: 
cv-3c(1)
Gloss: 
(pass.) to be scattered
Definition: 
to lay flat;, pass. to be laid prostrate in death, 1 Cor. 10:5*

Greek-English Concordance for

1 Corinthians 10:5 But with most of them God was not pleased, for their corpses were scattered (katestrōthēsan | κατεστρώθησαν | aor pass ind 3 pl) over the desert.