Bill Mounce

For an Informed Love of God

12. ὁ δὲ Ἰησοῦς …

oJ de; =Ihsou:V ejk th:V oijkivaV kai; eijV to; iJero;n ejlqw;n e[kraxen ejn megavlh/ fwnh/:` pavnteV oi} eijV eme; pisteuvousin swqhvsontai ajpo; th:V ejxousivaV tou: ponhrou:.