Bill Mounce

For an Informed Love of God

10. ἀπεκρίθη αὐτοῖς …

ajpekrivqh aujtoi:V oJ =Ihsou:V kai; ei\pen` ajmh;n ajmh;n levgw uJmi:n, zhtei:tev me oujc o{ti ei[dete shmei:a, ajll= o{ti ejfavgete (you ate) ejk tw:n a[rtwn kai; ejcortavsqhte (you were satisfied)