Bill Mounce

For an Informed Love of God

12. οἱ δώδεκα μαθηταὶ …

oiJ dwvdeka maqhtai; oiJ meta; tou: =Ihsou: tou;V pollou;V lovgouV ejkeivnouV h[kousan (they heard) ejn tw/: oijkw/: tou: qeou:.