συγκεράννυμι

Search the Greek Dictionary

Forms of the word
Dictionary: 
συγκεράννυμι
Greek transliteration: 
synkerannymi
Simplified transliteration: 
synkerannymi
Principal Parts: 
-, συγεκέρασα, -, συγκεκέρασμαι, -
Numbers
Strong's number: 
4786
GK Number: 
5166
Statistics
Frequency in New Testament: 
2
Morphology of Biblical Greek Tag: 
cv-3c(1)
Gloss: 
to combine, unite
Definition: 
pluperf., συνεκέκρατο (3 sg), to mix with, mingle together; to blend, 1 Cor. 12:24; pass. to be combined, united, Heb. 4:2*

Greek-English Concordance for

1 Corinthians 12:24 whereas our presentable members have no such need. Instead, God has so arranged (synekerasen | συνεκέρασεν | aor act ind 3 sg) the body, giving greater honor to the member that lacked it,
Hebrews 4:2 For we also had good news proclaimed to us just as they did; but the word they heard did not benefit those who (synkekerasmenous | συγκεκερασμένους | perf pass ptcp acc pl masc) were (synkekerasmenous | συγκεκερασμένους | perf pass ptcp acc pl masc) not united (synkekerasmenous | συγκεκερασμένους | perf pass ptcp acc pl masc) with those who listened in faith