αἰχμαλωτεύω

Search the Greek Dictionary

Forms of the word
Dictionary: 
αἰχμαλωτεύω
Greek transliteration: 
aichmalōteuō
Simplified transliteration: 
aichmaloteuo
Principal Parts: 
-, ᾐχμαλώτευσα, -, -, -
Numbers
Strong's number: 
162
GK Number: 
169
Statistics
Frequency in New Testament: 
1
Morphology of Biblical Greek Tag: 
v-1a(6)
Gloss: 
to take captive
Definition: 
to lead captive;, met. to captivate, Eph. 4:8*

Greek-English Concordance for

Ephesians 4:8 Therefore it says, “When he ascended on high he led (ēchmalōteusen | ᾐχμαλώτευσεν | aor act ind 3 sg) a host of prisoners captive (ēchmalōteusen | ᾐχμαλώτευσεν | aor act ind 3 sg); he gave gifts to men.”