Bill Mounce

For an Informed Love of God

1. βλέπει τὸν Ἰησοῦν …

blevpei to;n =Ihsou:n ejrcovmenon pro;V aujtovn kai; levgei` i[de oJ ajmno;V (lamb) tou: qeou: oJ ai[rwn th;n aJmartivan tou: kovsmou.