Bill Mounce

For an Informed Love of God

10. ἀλλὰ ἔγνωκα ὑμᾶς …

ajlla; e[gnwka uJma:V o{ti th;n ajgavphn tou: qeou: oujk e[cete ejn eJautoi:V. ejgw; ejlhvluqa ejn tw:/ ojnovmati tou: patrovV mou, kai; ouj lambavnetev me.