Bill Mounce

For an Informed Love of God

10. διὰ τοῦτο καὶ …

dia; tou:to kai; hJ sofiva tou: qeou: ei\pen` ajpostelw: eijV aujtou;V profhvtaV kai; ajpostovlouV, kai; ejx aujtw:n ajpoktenou:sin.